Psychoterapie: Co to je, kdo vám ji může nabídnout a kdy pomáhá?


Definice psychoterapie

VymÄ›tal v knize Obecná psychoterapie z roku 2004 píše, že psychoterapie je pÅ™edevším léÄbou, zároveň i primární a terciální prevencí poruch zdraví, která se uskuteÄňuje výhradnÄ› psychologickými prostÅ™edky, tedy prostÅ™edky komunikaÄní a vztahové povahy. Pro nÄ›koho možná složitá definice, ale není tomu tak. Psychoterapie je o komunikaci mezi terapeutem a klientem, který buÄ Å™eší nÄ›jaký psychický problém, nebo si chce pouze udržet psychické zdraví a terapeuta navÅ¡tÄ›vuje preventivnÄ›.

ÄlovÄ›k_v_krizi

Cílem psychoterapie je docílit změny v chování klienta, pokud se chová patologicky, pomoci mu se adaptovat na změny v jeho životě, pomoci mu překonat krizi, nebo uzdravit sociální vztahy mezi klientem a například rodinou.

Kdo je psychoterapeut?

Na rozdíl od psychiatra není psychoterapeut lékaÅ™ a nemůže psát recept na léky. NicménÄ› psychoterapeut může mít lékaÅ™ské Äi humanitní vzdÄ›lání a proÅ¡el psychoterapeutickým výcvikem. OvÅ¡em pokud potÅ™ebujete pÅ™edepsat antidepresiva, od psychoterapeuta si je neslibujte. Tento ÄlovÄ›k s vámi bude probírat vaÅ¡e pocity, promluvíte si pravdÄ›podobnÄ› i o vaÅ¡em dÄ›tství a pravdÄ›podobnÄ› mu sdÄ›líte vÄ›ci, které jste nikomu jinému neÅ™ekli. Nemusíte se bát, že by terapeut nÄ›kde váš příbÄ›h vyprávÄ›l, je vázán etickým kodexem. Oznamovací povinnost má pouze v případÄ› ohrožení života Äi závažného zloÄinu.

Druhy terapie

Můžete navÅ¡tÄ›vovat terapeuta sami, nebo se úÄastnit skupinové terapie. UrÄitÄ› jste slyÅ¡eli o anonymních alkoholicích, což je také urÄitá forma skupinové terapie.

lidská_psychika

Ve skupinÄ› se sejdou lidé s podobnými problémy a mezi sebou je sdílí. Skupina nabízí bezpeÄné prostÅ™edí a nastavuje tzv. zrcadlo, kdy se klient podívá na problém z trochu jiné strany a uslyší názory a možná i Å™eÅ¡ení ostatních. Pokud chcete chodit k terapeutovi sami, existuje mnoho odvÄ›tví. Pokud se potÅ™ebujete dostat, do svého podvÄ›domí a Å™eÅ¡it hluboko a dávno uložené problémy ve vaÅ¡em nitru, nejvhodnÄ›jší terapií bude psychoanalýza Äi její alternativa hlubinná regresní terapie Praha.